Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie

 

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm. – art. 53 i 54 Ustawy z dn. 11.04.2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9.04.2007, Nr 80, poz. 542.).

2.     Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie.

 

3.     Uchwała nr 1/2007 Rady Rodziców z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu

 

 § l

Postanowienia ogólne

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie.
W dalszej części regulaminu Rada Rodziców jest zwana Radą.

2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych
.

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 2
Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady Rodziców

 

1.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane we wrześniu każdego roku. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek co najmniej połowy członków Rady Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej - złożony do zarządu Rady.

 

2.      Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie radę oddziałowa rodziców składającą się z 3 osób, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3.      W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału z wyjątkiem ust.5.

4.      Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Zarząd (Prezydium), jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika oraz Komisję Rewizyjną jako organ kontrolujący tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego i dwóch członków.

5.      Jeżeli liczba osób tworzących Radę Rodziców jest mniejsza niż siedem, to ustępujący zarząd decyduje, z jakiego (ich) oddziałów należy wybrać dwie osoby do Rady Rodziców.

6. Zarząd Rady Rodziców:

1) opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców,

2) w każdym roku szkolnym do 30 września opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady plan pracy na dany rok szkolny,

3) zwołuje zebrania Rady,

4) zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców,

5) podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Rady,

6) Reprezentuje Radę na zewnątrz,

 

7. Zebrania Rady zwoływane są przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce
i porządek obrad. Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane ustnie lub pisemnie jej członkom nie później niż na 3 dni przed zaplanowanym terminem.

8. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed wrześniowym, plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady Rodziców, rad oddziałowych, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 50 % rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, zarządowi rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej

9. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby np.: dyrektor szkoły, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, za co odpowiedzialny jest sekretarz Rady Rodziców.

 

§ 3

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

 

1. Wybory do rad oddziałowych oraz Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku szkolnym.

2. Tryb wyborów do rad oddziałowych:

1)      w terminie ustalonym przez dyrektora, we wrześniu, zwoływane są pierwsze zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów, na których między innymi dokonuje się wyboru rad oddziałowych.

2)      rady oddziałowe składają się z trzech rodziców uczniów reprezentujących wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,

3)      w wyborach o których mowa wyżej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

4)      wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców  ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadza tajne wybory. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.

Do zadań komisji należy:

            a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,

            b) przygotowanie kart do głosowania,

            c) nadzorowanie przebiegu głosowania

            d) obliczenie głosów,

            e) ogłoszenie wyników głosowania

5) komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie,

6) tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 3,

7) osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę,

8) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,

9) na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów,

10) wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów,
na których głosuje,

11) głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem „X” jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje,

12) za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów,

13) członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców

14) członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej,

15) przebieg głosowania dokumentuje się w protokole zebrania, który podpisują członkowie komisji wyborczej, rada oddziałowa i wychowawca klasy.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do końca       września każdego roku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

5. Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną do wyboru władz Rady Rodziców, w skład których wchodzą czteroosobowy zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

6. Jeżeli liczba osób tworzących Radę Rodziców jest niewystarczająca, to przewodniczący zebrania i komisja skrutacyjna tworzą Komisję Rewizyjną.

7. Władze Rady rodziców wybierane są w wyborach tajnych, z wyjątkiem ust. 6, przeprowadzanych na zasadach określonych w ust. 2.

8. Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców.

 

§ 4

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

 

1.    Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:

1)        uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2)        uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)        skreślony,

4)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

5)        skreślony,

6)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

7)        skreślony,

8)        skreślony,

9)        skreślony,

10)    współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie określenia wzoru obowiązującego
w szkole jednolitego stroju ucznia

11)    skreślony,

12)    wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

13)    wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego,

14)    opiniowania kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu

§ 5

Tryb podejmowania uchwał, sposób wyrażania opinii,
prezentowanie ogółu rodziców

 

1.        Tryb podejmowania uchwał:

1)        uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów,

2)        do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby członków,

3)        głosowanie Rady Rodziców może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie odbywa się zawsze w przypadkach dotyczących spraw osobowych, między innymi w czasie wyborów do rad oddziałowych oraz organów Rady Rodziców, z wyjątkiem §3 ust. 6. Tajne głosowanie może się odbyć także na wniosek członka Rady, jeżeli wniosek ten uzyska aprobatę większości członków obecnych na zebraniu.

2.        Na pisemny wniosek dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nauczycieli lub związanych
z funkcjonowaniem szkoły Zarząd Rady Rodziców sporządza pisemną opinię w danej sprawie, po ewentualnej konsultacji z radami oddziałowymi,

3.        Zarząd Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania Rady na zewnątrz
w zależności od potrzeb:

1)        spośród członków Zarządu (np.: udział w uroczystościach, zebraniach)

2)        z ogółu rodziców (np.: wybory przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły).

 

 

§ 6

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady rodziców

 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze, które  mogą pochodzić między innymi z:

1) dobrowolnych składek rodziców,

2) darowizn,

3) działalności sklepiku uczniowskiego,

4) prowizji z ubezpieczeń uczniów,

5) dzierżawy ziemi,

         6) dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców wynikających
z  planu pracy.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia zarząd rady rodziców. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wysokość składki można zróżnicować lub obniżyć.

3. Zgromadzone fundusze Rada Rodziców w szczególności przeznacza na:

            1)   pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

2)      zakup nagród dla uczniów,

3)      finansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

4)      inne bieżące potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.

4. Rada Rodziców corocznie uchwala preliminarz wydatków sporządzony przez Zarząd Rady na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów.

5. Zarząd Rady Rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczeń dokonującego zakup po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony przewodniczącego Rady Rodziców i dyrektora szkoły.

 

6. Działalność finansowo-księgowa Rady podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

7. W każdym roku Zarząd Rady Rodziców sporządza sprawozdanie z działalności finansowej
i przedstawia je ogółowi rodziców.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 

1. Rada Rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia, dyplomy i przyznawać je wyróżniającym się uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom szkoły.

 

2. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

 

3. Członkowie Rady Rodziców SA zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste uczniów,
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

4. Rada Rodziców używa pieczęci z napisem „Rada Rodziców przy Szkole podstawowej w Dobrzyjałowie”.

 

5. Wszelką korespondencję Rady rodziców podpisuje przewodniczący Rady, bądź upoważniony przez niego członek Zarządu.

 

6. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian przygotowuje Zarząd Rady i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej członków.

7. Członkowie klasowych rad rodziców. Zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji, przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

8. Zaistniałe spory między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły i podejmuje ostateczną decyzję.

    Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu dwóch tygodni.

 

9. Uchyla się poprzedni regulamin Rady Rodziców wprowadzony uchwałą z dnia 20.01.1998 r. Powyższy regulamin obowiązuje od 13 września 2007 r.

     Wprowadzono zmiany uchwałą z dnia 17 listopada 2009 r. 

 

 


 Strona główna