SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYJAŁOWIE

 

 REGULAMIN

SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

 

Podstawa prawna regulaminu:

 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie.

 

Dobrzyjałowo 2006

 

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§  1

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej SU.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

4. Warunki do działalności SU organizuje dyrektor szkoły.

 

Rozdział 2

Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2.

1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a) uczniowie klasy,

b) samorząd klasowy,

c) zebranie wszystkich samorządów klasowych,

d) samorząd szkolny.

 

§ 3.

1. Samorządy klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

2. Samorząd klasowy może składać się z trzech do pięciu osób.

3.W składzie samorządu klasowego wyróżnia się funkcję:

a) gospodarza

b) zastępcy gospodarza,

c) skarbnika.

4. Zmiany w samorządach klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

 

§ 4.

 

1.W skład samorządu szkolnego wchodzą:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik,

d) sekretarz.

2. Samorząd może powoływać sekcje, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

 

§ 5.

1. Opiekunem samorządu szkolnego jest nauczyciel, po uprzednim wyrażeniu zgody.


2. Opiekun samorządu szkolnego jest wybierany na pierwszym zebraniu wszystkich samorządów klasowych, najpóźniej do 15 września.

3. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu szkolnego, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

4.Opiekun samorządu szkolnego po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności i przedstawia go na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

Rozdział 3

Praca Samorządu Uczniowskiego

§ 6.

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich oraz samorządu szkolnego zwołuje opiekun samorządu szkolnego z wyjątkiem punktu 2 i 3.

2. Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje dyrektor szkoły do 15 września każdego roku.

3. Zebrania o których mowa w pkt. 1 mogą być zwołane na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców.

4. Zebrania wszystkich samorządów klasowych powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.

 

§ 7.

1. Do zadań samorządów klasowych uczniów należą:

a) współpraca z wychowawcą,

b) pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

c) organizacja imprez klasowych, współudział w imprezach szkolnych,

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,

e) występowanie za pośrednictwem rady rodziców do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

§ 8.

1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniów:

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

b) planuje pracę SU (uroczystości, imprezy, akcje, konkursy),

c) zatwierdza roczny plan pracy SU,

 

Rozdział 4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 9.

1. Uczniowie mają prawo do:

a) wyłania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i  szkolnych,

b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,

c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,

d) nowelizacji regulaminu samorządu,

e) odwołania samorządu szkolnego,

f) zmiany opiekuna samorządu szkolnego,

g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,

h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji   podstawowych praw ucznia, takich jak:

·        zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,

·        na wniosek ucznia, rodziców, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

·        organizacji życia szkolnego,

·        działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

·        opiniowania pracy nauczycieli,

·        redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

2. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

Rozdział 5

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§ 10.

 

1. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa 1 rok..

2. W skład Samorządu szkolnego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

3. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.

 

§ .11.

1.Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.Głosowanie jest:

a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

 

§ 12.

 

1. Wybory do samorządu szkolnego ogłaszane są przez dyrektora szkoły.

2. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie.

3. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.

4. W skład komisji wyborczej wchodzą:

a) przewodniczący komisji – dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana,

b) zastępca przewodniczącego – opiekun samorządu szkolnego lub inny nauczyciel,

c) członkowie – trzech przedstawicieli z samorządów klasowych..

5. Głosowanie do samorządu szkolnego odbywa się w ciągu jednego dnia.

 

§ 13.

 

1. Wotum nieufności do samorządu szkolnego może zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły co najmniej połowa uczniów. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni.

3. W razie odwołania samorządu szkolnego jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

Rozdział 6

Finanse Samorządu Uczniowskiego

§ 14

1. Samorząd klasowy, szkolny może gromadzić własne środki finansowe.

2. Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest na zebraniach klasowych, samorządu szkolnego

3.Zgromadzone fundusze SU dzieli według następujących zasad:

a) zakup niezbędnych do działalności SU artykułów,

b) organizację imprez i uroczystości szkolnych,

c) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 7

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 15.

1. Samorząd Uczniowski posiada:

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b) roczny plan pracy,

 

2. Regulamin samorządu uczniowskiego lub jego zmiany zatwierdzane są głosowaniem równym, tajnym i powszechnym przez wszystkich uczniów większością głosów.

Powyższy regulamin zatwierdzono  9 września 2006 r.


Strona główna