Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie

 

 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBRZYJAŁOWIE

 

Podstawa prawna:

art. 43 ust. 2  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

§ 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą również nauczyciele religii (nie przyjmują jednak obowiązków wychowawcy klasy) - § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami).

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3. 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

1)      realizacji uchwał rady,

2)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu edukacyjnego szkoły,

3)      oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4)      dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

5)      przedstawiania radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

6)      zapoznanie rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

1)      rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2)      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

3)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

4)      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisjach, do których został powołany oraz wewnętrznego samokształcenia,

5)      realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

6)      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

7)      nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 4. 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

1)      przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)      w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
i promowania uczniów,

3)      po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4)      w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:

1)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)      z inicjatywy przewodniczącego,

3)      organu prowadzącego szkołę,

4)      co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 5. 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym

2. O terminie i porządku zebrania rady, przewodniczący informuje ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim na 5 dni przed odbyciem posiedzenia. W sytuacjach szczególnych zebranie może odbyć się następnego dnia po ogłoszeniu terminu i porządku zebrania.

3. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady.

4. Protokolanta wyznacza przewodniczący rady kolejno z członków rady.

5. Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady,
w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu, mogą zapoznać się z jego treścią (do wglądu
w kancelarii dyrektora szkoły) i zgłosić ewentualne poprawki przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek.

6. Członkowie obecni na posiedzeniu potwierdzają swoją obecność na liście obecności.

7. Podstawowym dokumentem działalności rady jest książka protokołów. Protokoły w każdym roku szkolnym numerowane są od początku, cyframi arabskimi z uwzględnieniem roku szkolnego np.: 1/2007/08. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą – „Księga zawiera .... stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ....... do dnia ..... .”  Posiedzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli mogą być protokołowane oddzielnie zachowując odrębną numerację.

8. Księgę protokołów można udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, pracownikom organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych.

§ 6. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów i ukończenia szkoły,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      ustalanie zestawu programów wychowania przedszkolnego i nauczania (nauczyciel wybiera program spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego;  rada uchwala zestaw po zasięgnięciu opinii rady rodziców),

6)      ustalanie zestawu podręczników (nauczyciel wybiera podręczniki spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;  rada uchwala zestaw po zasięgnięciu opinii rady rodziców),

7)      możliwość nie promowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

8)      zatwierdzania regulaminów rady pedagogicznej;

9)      porozumiewa się z radą rodziców w sprawie uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmiany.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w szkole,

6)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

7)      kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu (jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

8)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, (po upływie 5 lat)

9)      zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (uczeń zdolny)

10)  szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania.

4. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:

1) egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek rodziców,

2) egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów począwszy od klasy IV.

5. Rada Pedagogiczna może składać wnioski w sprawie:

1) odwołania dyrektora ze stanowiska,

2) przyznania uczniowi stypendium ministra,

3) nadania imienia szkole.

6. Rada pedagogiczna ustala:

1) czas trwania godziny lekcyjnej w klasach IV – VI.

7. Rada pedagogiczna postanawia:

1) powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III

2) ukończenia przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym szkoły

§ 7. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady pedagogicznej może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala rada w głosowaniu jawnym.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 6 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 8. Zmian w regulaminie dokonuje rada pedagogiczna na wniosek, co najmniej 2/3 członków rady lub wskutek zmiany przepisów.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 26 września 2007 r.

Nowelizacja z dnia 12 listopada 2009 r.

·        przekreślenia – wprowadzone zmianą z 12.11.2009 r.

·        niebieski tekst – zmiany, lub dodane


Strona główna