STATUT SZKOŁY   PODSTAWOWEJ W   DOBRZYJAŁOWIE

 opracowany na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624
z późniejszymi zmianami)

 

I    INFORMACJE  OGÓLNE

 

§ 1

1.      Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie mieści się na ul. Zdrojowej pod numerem 1.

2.      Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie jest placówką publiczną.

3.      Organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

4.      Nadzór pedagogiczny pełni Podlaski Kurator Oświaty.

5.      Rejon działania szkoły określa Rada Gminy.

6.      W skład obwodu szkoły wchodzą następujące miejscowości: Budy-Mikołajka, Dobrzyjałowo, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Kobylin, Motyka, Pieńki-Borowe.

 

§ 2

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

1)      Ustawy o systemie oświaty,

2)      Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,

3)      Wytycznych Kuratora Oświaty w Białymstoku

4)      Wytycznych organu prowadzącego,

5)      Uchwał rady pedagogicznej,

6)      Programu wychowawczego szkoły,

7)      Szkolnego zestawu programów nauczania,

8)      Uchwał i wniosków Rady Rodziców,

9)      Programu profilaktyki.

 

§ 3

1.    Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat, obejmuje dwa etapy:

1)      etap I – klasy I–III,

2)      etap II – klasy IV-VI.

2.    W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny.

3.    W szkole jest oddział przedszkolny. Wychowaniem przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

4.    Nauczanie odbywa się zgodnie z podstawą programową według programów wpisanych do zestawu programów nauczania w szkole.

 

§ 4

1.    Nauka w szkole jest bezpłatna w zakresie ramowego planu nauczania ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.    Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych gminy.

3.    Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji, osób prywatnych oraz darowizn instytucji i osób prywatnych.

 

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1)     naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2)     poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum,

3)     dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4)     rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

5)     rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6)     przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,

7)     poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8)     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. Szkoła tworzy warunki, aby uczniowie mogli kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

4. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3)      efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

5)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6)      odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)      przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

5. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

1)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

2)      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3)      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

4)      stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5)      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

7)      przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8)      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§ 6

 

1. Edukacja w szkole polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

     Powyższe cele i zadania realizowane są między innymi poprzez :

1)     zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych,

2)      dobór i realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem :

a) kształcenia umiejętności niezbędnych do rozwoju poziomu edukacyjnego,

b)      realizacji celów wychowawczych w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym,

c) kształtowania postaw społecznie oczekiwanych,

d)     przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

e) podmiotowości uczniów przy wyborze i realizacji zadań dydaktyczno-  wychowawczych.

3)      realizację programu wychowawczego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

4)      realizację programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

5)     dobór i stosowanie nowoczesnych form i metod pracy,

6)     współpracę z rodzicami,

7)      współpracę z placówkami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi wpływ na rozwój osobowości dziecka,

8)     organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,

9)     udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w szczególności :

a)      organizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych celem wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kompensowania deficytów rozwojowych uczniów,

b)      organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy,

c)      organizowanie nauczania indywidualnego w domu,

d)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

10) umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o  szczególnych uzdolnieniach,

11) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację konkursów,    zawodów sportowych, wycieczek, biwaków i innych imprez szkolnych.

 

§ 7

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1)      opiekę nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia,

a) w razie krótkotrwałej nieobecności nauczyciela na zajęciach, zapewnia on zastępstwo dorosłej osoby na przykład innego nauczyciela, pracownika obsługi szkoły,

b) w przypadku dłuższej absencji nauczyciela w szkole, dyrektor wyznacza innego nauczyciela, tak by zapewnić uczniom ciągłość nauki, wychowania i opieki; nauczyciel ten sprawuje także, za nauczyciela nieobecnego, dyżur na przerwie,

2)      nad bezpieczeństwem dzieci w czasie przerw między zajęciami czuwają nauczyciele dyżurni wspierani przez uczniów klas IV-VI; grafik dyżurów ustala dyrektor szkoły,

3)  opiekę nad uczniami dojeżdżającymi, do chwili umieszczenia ich w autobusie, sprawują nauczyciele zgodnie z grafikiem opracowanym przez dyrektora szkoły lub nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia; podczas oczekiwania uczniowie korzystają z zajęć świetlicowych lub opieki bibliotekarki;

4)      w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o właściwą organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuję wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

5)      w pracowniach lekcyjnych obowiązują regulaminy opracowane przez opiekunów sal z którymi nauczyciele zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych w pracowni,

6)      przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły, w obrębie obwodu szkolnego, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne szkoła zapewnia przynajmniej jednego opiekuna dla grupy do 30 uczniów,

7)      każde wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły musi być zgłaszane dyrektorowi szkoły z podaniem liczby uczniów i czasu jej trwania,

8)      przy wyjściu lub wyjeździe do innych miejscowości zapewnia się co najmniej jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów, w wycieczkach kwalifikowanych jeden opiekun na grupę 10-12 osobową o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

9)      wszystkie wycieczki poza obwód szkoły wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”

2.      Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:

1) organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów przewlekle chorych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego,

2) organizuje zajęcia w zespołach wyrównawczych lub korekcyjno –   kompensacyjnych na podstawie orzeczeń i wyników z badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dostosowuje poziom wymagań do tych wniosków,

3)      organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności.

3.   Szkoła w miarę posiadanych środków organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

§ 8

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Rada klasowa rodziców danego oddziału może wystąpić do dyrektora szkoły, z pisemnie umotywowaną prośbą, o zmianę wychowawcy klasy.

4. Dyrektor szkoły po dokładnym zbadaniu sprawy, podejmuje decyzję i informuje pisemnie radę rodziców w ciągu 14 dni.

 
II     ORGANY   SZKOŁY

 

§ 9

   1. Organami szkoły są:

   1) dyrektor szkoły,

   2) rada pedagogiczna,

   3) rada rodziców,

   4) samorząd uczniowski

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

§ 10

Szkołą kieruje dyrektor. Zasady powierzania stanowiska dyrektora i odwołania ze stanowiska określa ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Stanowisko dyrektor szkoły powierza organ prowadzący szkołę na okres 5 lat szkolnych a w uzasadnionych przypadkach na krótszy okres, jednak nie mniej niż 1 rok szkolny.

   Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły.

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3. Stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5. Kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.

6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.

7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

8. Zapewnia całej społeczności szkolnej należyte warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwo i opiekę.

9. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w  obwodzie tej szkoły.

10. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, decyzję
      o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

11. Podejmuje, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą rodziców, decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły.

12. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka udziela zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

13. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z                                regulaminem rady.

14. Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o                         działalności szkoły.

15. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych i niezgodnych z  przepisami prawa oraz niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ                       nadzorujący.

16. Wyraża, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zgodę na podjęcie  działalności przez stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji                                   politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,                                 wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

17. Wydaje na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej zezwolenia uczniom na indywidualny program                                   lub tok nauki wyznaczając nauczyciela opiekuna.

18. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
      i pracowników nie będących nauczycielami.

     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

19. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

20. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą  rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.

21. Wspólnie z radą rodziców podejmuje decyzję w sprawie jednolitego stroju szkolnego.

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 11

 

   W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Organizację pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działalności określa regulamin pracy rady pedagogicznej jako załącznik do statutu.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      skreślony

6)      skreślony

7)      możliwość niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

8)      zatwierdzania regulaminów rady pedagogicznej.

9)      porozumiewa się z radą rodziców w sprawie uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmiany.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      skreślony

5a) formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w szkole

6)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

7)      kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu (jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

8)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, (po upływie 5 lat)

9)      zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (uczeń zdolny)

10) szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania.”

4. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawie:

1) egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek rodziców,

2) egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów począwszy od klasy IV,

5. Rada Pedagogiczna może składać wnioski w sprawie:

1) odwołania dyrektora ze stanowiska,

2) przyznania uczniowi stypendium ministra,

3) nadania imienia szkole

6. Rada pedagogiczna ustala:

1) czas trwania godziny lekcyjnej w klasach IV – VI

7. Rada pedagogiczna postanawia:

1) powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III

2) ukończenia przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym szkoły

 

 

RADA RODZICÓW

 

§ 12

 

   W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Organizację pracy rady rodziców, zakres i formy jej działalności określa regulamin pracy rady rodziców jako załącznik do statutu.

1.    Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)      skreślony

4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

5)      skreślony

6)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

7)      skreślony

8)      skreślony

9)      skreślony

10)  współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie określenia zasad ubierania się uczniów,

11)  skreślony

12)  wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

13)  wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego,

14)  opiniowania kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

§ 13

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Do zadań samorządu należy:

1)      rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,

2)      kształcenie umiejętności zespołowego działania,

3)      przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę oraz mienie szkolne,

4)      współtworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej uczniów,

5)      współdziałanie z innymi organami szkoły w rozwijaniu różnych form zainteresowań uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4)       prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz    rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW

 

§ 14

   Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1. Dyrektor szkoły i wychowawcy klas zapoznają na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole
i danej klasie.

2. Wychowawcy klas zapoznają ustnie rodziców na pierwszym zebraniu klasowym z zasadami oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów zawartymi
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Powyższą informację zapisują
w dzienniku lekcyjnym.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas obowiązani są do udzielania informacji rodzicom o bieżących i okresowych wynikach w nauce
i zachowaniu się ich dzieci, o przyczynach trudności w nauce, udzielają porad
w sprawach wychowania i dalszego kształcenia się ich dzieci.

4. Rodzice mają prawo wyrażać i przekazywać dyrektorowi szkoły opinie o pracy nauczycieli i wychowawców, a do organu sprawującego nadzór pedagogiczny na temat całokształtu pracy szkoły.

5. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców oraz indywidualnie na prośbę nauczycieli, wychowawców i dyrektora
w sprawach ich dzieci.

 

§ 15

1.      Organy szkoły współdziałają we wszystkich sprawach dotyczących realizacji zadań szkoły uwzględniając rozwój i tworzenie warunków sprzyjających kształceniu, wychowaniu oraz wspólne rozwiązywanie istotnych problemów szkoły.

2.      Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:

1)      zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych działaniach i podjętych decyzjach,

2)      organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły:

a)dyrektor, rada pedagogiczna, ogół rodziców – co najmniej 2 razy w roku,

b)      dyrektor, rada rodziców                                 - co najmniej 3 razy w roku,

c)dyrektor, samorząd uczniowski                     - co najmniej  2 razy w roku,

d)     wychowawcy klas, rodzice                            - co najmniej 3 razy w roku,

3)      rozstrzyga spory pomiędzy organami.

 

§ 16

1.      W przypadku sytuacji konfliktowej między organami szkoły dyrektor po zbadaniu przyczyny konfliktu wydaje decyzję rozstrzygającą spór w ciągu 7 dni.  Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu dwóch tygodni.

2.      Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami rozstrzyga w zależności od przyczyny konfliktu organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

III   ORGANIZACJA   SZKOŁY

 

                                                                      § 17                                                                     

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok  szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie MEN w sprawach organizacji roku szkolnego.

3. Dyrektor zapoznaje we wrześniu każdego roku całą społeczność szkolną ze  szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego.

4. Proces dydaktyczno – wychowawczy w szkole realizowany jest w oparciu o Szkolny Zestaw Programów i Podręczników.

5. Tryb uchwalania Szkolnego Zestawu Programów i Podręczników jest następujący:

1)      skreślony

1a)  nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do  użytku szkolnego i informuje na piśmie dyrektora szkoły do 30 maja każdego roku;

2)      skreślony

2a)  nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub  program nauczania w terminie do 30 maja każdego roku;

3)      skreślony

3a)  dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

4) dyrektor szkoły do 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, Internet) szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

6. skreślony

7. skreślony

 

§ 18

1.      Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

 

§ 19

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do szkolnego zestawu programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania    przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

§ 20

1.      Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiąz-kowych zajęć edukacyjnych..

2.      Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe zajęcia z języka obcego do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki nie może przekroczyć:

a)      w klasach I – III – 23 godzin łącznie,

b)      w klasach IV – VI 28 godzin łącznie.

§ 21

Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III i przedszkola określa ogólny przydział czasu na zajęcia zintegrowane. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel danej klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 22

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie  klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

    1) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

    2) Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są przyprowadzić i odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego.

3.      skreślony

 3a)    W szkole obowiązuje czyste, schludne, bez jaskrawych kolorów ubranie ucznia.

4.      skreślony

5.    skreślony

6.      Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

7.      Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

8.      Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.

9.       W przypadku złamania przez ucznia wyżej wymienionego zakazu, telefon przekazywany jest do depozytu wychowawcy lub dyrektora szkoły; aparat odbierają rodzice (opiekunowie).

10.  W przypadku naruszenia zasad przez pracownika szkoły udziela się upomnienia.

 

§ 23

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także wycieczki
i wyjazdy w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z

1) języków obcych, informatyki - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

2) techniki – w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

W innych przypadkach podziału na grupy można dokonywać tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach grup międzyklasowych.

4. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 uczniów.

5. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 22

 

 

§ 24

 

   Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły,  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 25

 

1. Szkoła udostępnia uczniom gorący napój.

2. Formę organizacji i odpłatność za korzystanie z napoju ustala rada rodziców.

3. Uwzględnia się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

    uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo

    refundowania opłat przez inny podmiot np. TPD.

 

 

§ 26

 

1. Szkoła korzysta z biblioteki publicznej znajdującej się w budynku szkolnym.

1a. W bibliotece publicznej pracuje nauczyciel bibliotekarz zatrudniony
w szkole, który  współpracuje z kierownikiem biblioteki.

        2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

        2a. Bibliotekarz szkolny ustala godziny swojej pracy, które zatwierdza  dyrektor szkoły.

         3. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zgubione normuje regulamin biblioteki.

        4. Do podstawowych zadań bibliotekarza należą:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)      prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

3)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną.

4)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

5)      wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

6)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną,

7)      organizowanie konkursów czytelniczych,

8)      prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

9)      zakup i oprawa książek,

10)  prowadzenie gazetki informacyjnej,

11)  prowadzenie działań na rzecz wzbogacania księgozbioru,

12)  współpraca  z nauczycielami szkoły,

13)  współpraca z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi, przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas i pracy biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

IV  NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§ 27

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.                                                  

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników o których       mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

1) przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły   informację z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia spełniania warunku, którym mowa w art. 10 ust 5 pkt 4 ustawy  -  Karta Nauczyciela, tj.  faktu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 10 ust 8a ustawy - Karta Nauczyciela)

 

§ 28

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)      dbanie o życie i zdrowie uczniów, systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)      usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi szkoły o ich występowaniu

3)      przestrzeganie zapisów statutowych,

4)      egzekwowanie przestrzegania regulaminu w pracowniach oraz na terenie szkoły,

5)      używanie na zajęciach tylko sprawnych pomocy dydaktycznych, kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

6)      pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

7)      dbanie o poprawność językową własną i uczniów.

8)      prawidłowe realizowanie podstawy programowej, wychowania i opieki w powierzonych klasach i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników,

9)      rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

10)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, wnioskowanie o ich wzbogacanie lub modernizację,

11)  wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zaiteresowań,

12)  bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów, przestrzeganie zasad oceniania określonych wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania,

13)  udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

14)  informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,

15)  informowanie rodziców uczniów i wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych okresowych i rocznych, przewidywanych ocenach okresowych i rocznych w terminach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

16)  doskonalenie swoich umiejętności metodycznych i stałe pogłębianie wiedzy merytorycznej,

17)  opracowanie planu realizacji programu w ciągu pierwszych 14 dni każdego okresu,

18)  zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

19)  powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły lub dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

20)  nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

21)  nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

§ 29

  1.  Nauczyciel ma prawo do:

1) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania,

2) wyboru programu nauczania i środków dydaktycznych oraz form i metod organizacyjnych swoich zajęć edukacyjnych,

3) opracowania własnego systemu oceniania bieżących postępów ucznia,

4) zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej,

5) podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej przez:

a) korzystanie z różnych dostępnych form kształcenia i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów,

6) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwai zwracania się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego szkołę z zachowaniem drogi służbowej,

7) korzystania z funduszy socjalnych, mieszkaniowych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 30

1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.

2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie, obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno – wychowawczej, zaangażowania
w realizację zajęć pozalekcyjnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.

3. Nagroda może być przyznana w formie:

1)      ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,

2)      pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela,

3)      nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,

4)      wystąpienie z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,

5)      wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,

6)      nagrody jubileuszowej według odrębnych przepisów.

4. Wnioski, o których mowa w ust.3 pkt 4 i 5 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

5. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

 

§ 31

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:                                                 

      1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,                                       

   2) dokonują podziału treści ścieżek międzyprzedmiotowych na poszczególne zajęcia edukacyjne,

      3) tworzą i realizują program wychowawczy danego oddziału i szkoły.

2. Nauczyciele mogą też tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§ 32

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

§ 33

 1.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w § 32:

1)      otacza indywidualną opieką każdego ucznia (wychowanka),

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (uczniowie szczególnie uzdolnieni, z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)      współpracuje z lekarzem, pielęgniarką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich leczenia oraz elimino-wania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

5)      ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z radą klasową rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,

6)      inicjuje i organizuje pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

7)      współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb
 i trudności oraz szczególnych uzdolnień  i zainteresowań,

8)      prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (plan pracy wychowa-wczej klasy, dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Formy i częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli  z rodzicami uczniów określa § 15.

 

§ 34

1.      Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodka metodycznego i innych wyspecjalizowanych instytucji i placówek oświatowych.

2.      Początkującym nauczycielom wychowawcom dyrektor przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród nauczycieli o dużym doświadczeniu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.      Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Ocena pracy może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny. Ocena może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek :

1)      nauczyciela,

2)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)      organu prowadzącego szkołę,

4)      rady rodziców.

4.      Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

5.      Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1)      ocena wyróżniająca,

2)      ocena dobra,

3)      ocena negatywna.

6. Oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii doradcy metodycznego oraz samorządu uczniowskiego.

7. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

8. Od dokonanej oceny pracy nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§ 34 a

1.Zadania w zakresie obsługi szkoły wykonują;

a) sprzątaczki

b) woźny

2. Do zadań pracowników obsługi należy utrzymanie w należytym stanie sanitarno-
higienicznym i technicznym budynku szkolnego i posesji szkoły oraz zabezpieczenie
majątku szkoły przed uszkodzeniami i kradzieżą, zgodnie z ustalonym przez dyrektora
szkoły zakresem obowiązków.

3. Do głównych obowiązków sprzątaczki należą:

1) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

2) opieka nad szatnią i odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie podczas pełnienia dyżuru,

3) dbanie o czystość urządzeń sanitarnych, wyznaczonych części podwórza szkolnego i trawników,

4) pomoc w dekoracji budynku szkolnego,

5) wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Do głównych zadań woźnego należą:

    1) wykonywanie bieżących napraw sprzętu, pomocy dydaktycznych itp.

    2) konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania,

    3) nadzór nad instalacją grzewcza

    4) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach kotłowni i strychu,

    5) wykonanie drobnych prac remontowych na terenie szkoły,

    6) kontrola ilości nieczystości płynnych,

    7) dbanie o czystość wyznaczonych części podwórza szkolnego i trawników,

    8) wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły

 

V   UCZNIOWIE   SZKOŁY

 

§ 35

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)      na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

3. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7, a nie wcześniej niż od 6 roku   życia i nie później niż do 18 roku życia.

4. Na wniosek rodziców i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat.

4a.Naukę w szkole może rozpocząć dziecko sześcioletnie, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dziecko może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok, z wypełniania obowiązku szkolnego.

6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dziecka, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku poza szkołą.

     Dziecko spełniające obowiązek w tej formie zdaje egzamin klasyfikacyjny.

7. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (obowiązuje od 1.09.2004 r.).

    W przypadku dziecka o którym mowa w ust. 8 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

8. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Rozpoczęcie obowiązku szkolnego wyżej wymienionych dzieci może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

9. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

     Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku o którym mowa w ust. 7.

10. Dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie programem szkoły specjalnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

11. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku o którym mowa w ust. 7 poza oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko opinii publicznej poradni psychologiczni – pedagogicznej.

 

§ 36

1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w szczególności:

1)      kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego i przedszkolnego, a także współdziała z rodzicami w jego realizacji,

2)      prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i przedszkolnego.

2.  Urząd gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany do przesłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

 

§ 37

   Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 38

 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

§ 39

1. Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego; odbywają się one od 1 marca do 20 kwietnia każdego roku.

2. Podczas zapisu zakładana jest karta dziecka na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka; nauczyciel sporządza wykaz dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny.

 

§ 40

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest jeden rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.

2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów odbywa się na podstawie:   

      1)  rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. i 13 lipca 2007 r. z póżn. zm.

      2) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (załącznik nr 1 do statutu)

 

§ 41

1.  Uczeń ma prawo do:

1)      właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)      systematycznej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej na prośbę ucznia lub rodziców oceny,

4)      zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

         informacji o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych:

-          o przewidywanych ocenach niedostatecznych informuje się, co najmniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych (okresowych) zajęć edukacyjnych,

-          o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych informuje się, co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem rocznych (okresowych) zajęć edukacyjnych,

5)      informacji z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy),

6)      składania wniosku o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

7)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

8)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych,

10)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

    11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

12)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

 

§ 42

1. Uczeń ma obowiązek:

1)      szanowania symboli narodowych i szkolnych,

2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3)      przygotowywania się do zajęć,

a) usprawiedliwione nieprzygotowanie do zajęć np. choroba, reprezentowanie szkoły na zawodach do późnych godzin itp. zgłaszane są na początku lekcji.

4)      właściwego zachowania się podczas zajęć; powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela

5)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6)      zmiany obuwia na terenie szkoły,

7)      przeciwdziałania wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za udowodnione zniszczenia,

8)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

10)  godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

11)  usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych:

a) usprawiedliwienia pisemne rodziców (prawnych opiekunów) lub lekarza z uzasadnieniem dostarczane są w pierwszym dniu po nieobecności, najpóźniej w ciągu tygodnia po zakończonej nieobecności ucznia w szkole,

12)  skreślony

12) nosić czyste, schludne, bez jaskrawych kolorów ubranie.

13)  zakazu używania telefonu komórkowego podczas zajęć, nagrywania dźwięku i obrazu bez pozwolenia osoby nagrywanej,

14)  zakazu działań agresywnych skierowanych do innej osoby np. używania wulgarnych słów, zwrotów, gestów.

 

  

§ 43

1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.

2. Ucznia nagradza się za:

     1)  rzetelną naukę,

     2) wzorową frekwencję i zachowanie

     3) pracę twórczą,

     4) dobre wyniki w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

     5) działalność na rzecz szkoły lub środowiska,

     6) bohaterską postawę i odwagę społeczną.

3. Nagrody i wyróżnienia udzielane są w formie:

1)      pochwały wychowawcy wobec klasy,

2)      pochwały dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, rodziców,

3)      listu pochwalnego do rodziców,

4)      nagrody rzeczowej,

5)      dyplomu uznania,

6)      wpisu na świadectwie osiągnięć w konkursach i zawodach (I, II III miejsce w powiecie, I-IV miejsce w półfinałach wojewódzkich, I-X miejsce w województwie, udział w makroregionie i na szczeblu centralnym).

4. Uczeń klas I- III może być wyróżniony na podstawie warunków i zasad ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania - otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

      1a. Od 1 września 2007 r. ocena z religii jest uwzględniania przy wyliczaniu średniej ocen ucznia, klasy i szkoły.

6. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:

     1) wychowawcy klasy

     2) nauczyciela przedmiotu,

     3) dyrektora szkoły,

     4) rady pedagogicznej,

     5) samorządu uczniowskiego.

 

§ 44

1. Uczeń może być karany.

2. Karę otrzymuje za:

     1)  rażące naruszenie statutu szkoły,

  2) rażące naruszenie zarządzeń dyrektora szkoły.

3. Kara może być udzielona w formie:

1)      upomnienia lub nagany wychowawcy klasy,

2)      upomnienia lub nagany dyrektora szkoły,

3)      upomnienia lub nagany dyrektora szkoły na apelu,

4)      odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,

5)      prac porządkowych na rzecz szkoły,

6)      przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą rodziców.

Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia w przypadku:

-          udziału ucznia w gangach przestępczych, udziału w wymuszeniach, rozbojach itp.,

-          narkomanii, alkoholizmu,

-          rażącego naruszania statutu szkoły.

4. Kara może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu szkolnego, innych organizacji szkolnych w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia.

5. Uczeń lub jego rodzice, w ciągu 5 dni od otrzymanej kary, mogą odwołać się do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawie nałożenia kary. Odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny następuje za pośrednictwem dyrektora szkoły.

6. Dyrektor szkoły lub organ nadzorujący szkołę przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o wymierzonej karze lub udzielonej nagrodzie.

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia.

1) uczeń może złożyć skargę do:

a)    nauczyciela – wychowawcy,

b)    Samorządu Uczniowskiego,

c)    dyrektora szkoły,

d)   Podlaskiego Kuratora Oświaty poprzez dyrektora szkoły,

2)      skargi muszą mieć charakter pisemny i muszą zawierać:

a)      imię i nazwisko ucznia składającego skargę oraz klasę, do której uczęszcza,

b)      nazwę organu, do którego składana jest skarga, 

c)      datę naruszenia praw ucznia i okoliczności naruszenia tychże praw,

d)     uzasadnienie złożenia skargi;

3)      skargę należy złożyć niezwłocznie lub najpóźniej w terminie trzech dni od stwierdzenia faktu naruszenia praw ucznia;

4)      nauczyciel – wychowawca i Samorząd Uczniowski rozpatrują skargi w ustalonym przez siebie trybie jednakże w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia wpłynięcia skargi;

5)      dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu siedmiu dni, w razie potrzeby zasięga opinii Rady Pedagogicznej,

6)     decyzja dyrektora szkoły ma charakter pisemny i przekazana jest bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi w obecności przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela - wychowawcy lub rodziców

7)      prawo do złożenia skargi przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia

8)   tryb składania i rozpatrywania skargi złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów)    jest taki sam, jak w przypadku złożenia skargi przez ucznia

 

VI   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

 

§ 45

 

   Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 46

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 47

 

1. Zmiany w statucie dokonuje się ze względu na:

      1)  zmianę prawa oświatowego,

      2) zmianę sytuacji prawnej szkoły.

2. Zmiana statutu lub jego części może nastąpić na wniosek:

1) przynajmniej jednego z organów szkoły,

2) organu nadzoru pedagogicznego,

3) organu prowadzącego

2. Zachowuje się tok postępowania jak w przypadku zatwierdzania.

    O wszystkich zmianach informuje się organ prowadzący szkołę.

 

 

Zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 listopada 2011 r.

 

 


 

 Strona główna