Historia    szkoły
 

 

 

strona główna

o miejscowości

nauczyciele

sukcesy

kalendarium

Szkoła w Dobrzyjałowie funkcjonuje od dawna, chociaż różne były poziomy organizacyjne i warunki lokalowe. Istotną trudnością w opracowaniu historii szkoły w Dobrzyjałowie jest brak danych w archiwum. Nieliczne akta szkolne znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. Na ich podstawie pochodzą poniższe dane o organizacji szkoły.     I tak w 1922 roku w Dobrzyjałowie była szkoła jednoklasowa, a uczęszczało do niej 77 uczniów. Od roku 1923 była to szkoła dwuklasowa, w której nauki pobierało
114 uczniów. Oto dane z następnych lat:
          1924 r. – 97 uczniów,         
          1925 r. – 90 uczniów,     
          1930 r. – 96 uczniów.                       
          1931 r. – 120 uczniów,
          1932 r. – 140 uczniów,
      Ze wspomnień pani Jadwigi Staniszewskiej i pana Ryszarda Grabowskiego wynika, że szkołę w Dobrzyjałowie wybudowano prawdopodobnie w latach dwudziestych. Budynek ten został rozebrany w 1996r. Być może była to karczma dworska, którą dziedziczka Bronikowska przekazała na szkołę.
      W szkole tej, jak pamięta pani Staniszewska prowadził lekcje Stanisław Chajęcki, pochodzący ze Szczepankowa. Nauczycielem był też pochodzący z Dobrzyjałowa Władysław Grabowski, który potem został aresztowany i zamordowany przez Rosjan. Pani Staniszewska pamięta, że w szkole znajdowało się pięć pomieszczeń, w tym dwie klasy, szatnia i mieszkanie dla nauczyciela, które zajmował Stanisław Chajęcki.
      W 1939 r. po napaści Niemców na Polskę, w Dobrzyjałowie założono sowiecką szkołę. Uczyły tam dwie rosyjskie nauczycielki: Małczanowa i Uszakowa, oraz polscy komuniści: Bochińska i Cieślewski. Szkoła ta istniała do czerwca 1941 r. Pan Ryszard Grabowski zapamiętał, że nauczycielka Bochińska mieszkała w Dobrzyjałowie u Grzymałów, a w oknie miała portret Stalina. Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej do Dobrzyjałowa wkroczyli Niemcy. Przez cztery lata w szkole kwaterowała kompania Wehrmachtu. Ze wspomnień pana Grabowskiego dowiedzieliśmy się także, że w 1943 r. jakaś ukrywająca się dziedziczka założyła Tajną szkołę u Talędów. Nauka ta trwała tylko dwa miesiące, a pobierało ją dziesięcioro dzieci. Wynagrodzeniem nauczycielki były jajka, mięso, chleb i inne produkty żywnościowe.
      Niemcy opuścili Dobrzyjałowo 22 stycznia 1945 r. Już w marcu tego roku rozpoczęła działalność szkoła, do której uczęszczały miejscowe dzieci. W latach 1949 -1950 w Dobrzyjałowie funkcjonowała siedmioklasowa szkoła podstawowa w której nauka odbywała się systemem klas łączonych. Kierownikiem placówki była p. Hajdenrajch, a kadrę pedagogiczną stanowili: Irena Wykowska i Eugeniusz Bagiński.
      W 1963 roku kierownikiem szkoły w Dobrzyjałowie jest Mieczysław Borawski, z którym współpracują Krystyna i Jan Stecowie, Eugeniusz Bagiński i Jadwiga Borawska. Rejon szkoły obejmował wsie Dobrzyjałowo, Budy Mikołajka, Pieńki Borowe, Łojewek. Naukę pobierało około 240 uczniów, którzy korzystali z budynku własnego szkoły i pomieszczeń wynajętych u okolicznych gospodarzy.
      Z dniem 1 września 1964 r. kierownikiem szkoły zostaje Eugeniusz Bagiński. W następnym roku do pracy pedagogicznej przychodzą M. Mioduszewska i Z. Żyluk (późniejsza Bagińska). Jak wspomina pan Eugeniusz Bagiński praca w tamtym okresie była bardzo trudna. Nauczyciel w czasie przerwy często musiał wędrować z klasy do klasy przez całą wieś. W dwuizbowym budynku szkolnym było bardzo zimno, na ścianach usadowił się grzyb.
      Od 1971 r. funkcję kierownika (od 1972 r. dyrektora) szkoły w Dobrzyjałowie pełni Zofia Bagińska. W 1973 r. szkoły ośmioklasowe przestają istnieć. W Rogienicach tworzy się Zbiorcza Szkoła Gminna, do której autobusem MPK dowozi się uczniów z klas IV-VIII. W Dobrzyjałowie powstaje tylko punkt filialny ZSG w Rogienicach, a jego kadrę tworzą W. Szypulska oraz Z. i E. Bagińscy. Po reformie administracyjnej kraju przestaje istnieć Gmina Rogienice Wielkie, a wraz z nią Zbiorcza Szkoła Gminna. Nauczyciele i dzieci wracają do macierzystych szkół. Ponieważ budynek szkoły w Dobrzyjałowie nie był przygotowany do przyjęcia wszystkich uczniów młodzież z klas starszych zmuszona jest dojeżdżać do Szkoły Podstawowej w Górkach. W Dobrzyjałowie zostają najmłodsi uczniowie (klasy O-III).
      Od sierpnia 1986 roku dotychczasowy kierownik E. Bagiński odchodzi na emeryturę, a na stanowisko dyrektora zostaje powołana Bożenna Gołębiewska. W tym okresie w skład rady pedagogicznej wchodzili: K. Mierkowska, B. Skrodzka, D. Woźny. Warunki lokalowe szkoły były bardzo trudne, nauczycielom i uczniom dokuczał ciągły chłód i gryzonie.   W takich okolicznościach mieszkańcy Dobrzyjałowa pod przewodnictwem T. Tarnackiego, B. Gołębiewskiego i kierującej szkołą B. Gołębiewską występują z inicjatywą budowy nowej szkoły. Powstaje Społeczny Komitet Budowy w pracach którego biorą też udział A. Konopka i W. Goman. Inicjatywę poparł naczelnik Gminy Piątnica p. Gałązka. Już wiosną 1988 roku rozpoczęto pierwsze prace, którymi początkowo kierował p. Kukliński. W budowie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Dobrzyjałowa, Budy Mikołajki i Pieńk Borowych. Szczęśliwy dla uczniów i nauczycieli był rok 1994. Budynek był gotowy, brakowało jednak podstawowych mebli i pomocy dydaktycznych. Po burzliwych strajkach uczniów i rodziców, od lutego 1994 r. w Dobrzyjałowie ruszyła ośmioklasowa szkoła. Uczęszczało do niej 98 uczniów, a kadrę tworzyli: B. Włodkowska, B. Ościłowska, D Bagińska, M. Tarnacka, D. Chojnowska, E. Bagińska, Z. Bagińska, J. Sokołowska, Z. Wiśniewska, A. Rosłoń. Pełnienie obowiązków dyrektora do 31 sierpnia powierzono p. Bożennie Gołębiewskiej.
      Od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 1995 r. funkcję dyrektora szkoły w Dobrzyjałowie pełni p. Bożena Ościłowska (Barwikowska). W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz trzech pracowników obsługi. Wśród kadry pedagogicznej zaszła jedna zmiana: A. Rosłonia zastąpiła T. Grabowska. Nauczyciele i rodzice skupili się na wyposażeniu i udekorowaniu pomieszczeń szkoły. W budynku szkolnym otwarto bibliotekę publiczną. 
      Od 1 września 1995 roku dyrektorem szkoły w Dobrzyjałowie jest p. Andrzej Milewski, który swoją funkcję pełni do dziś. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców plac szkolny został wyrównany i ogrodzony. Powstały boiska do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i nożnej oraz plac zabaw.  Wykonano też elewację budynku szkolnego i przeprowadzono remonty pomieszczeń wewnętrznych. Szkoła wzbogaciła się w wiele pomocy naukowych, posiadamy już dobrze wyposażoną  pracownię komputerową.  W wyniku wprowadzenia reformy oświatowej zniknęły z naszej szkoły klasy siódme i ósme (ostatnia w 2000 r.). W 1999 r. roku zlikwidowano szkołę w Górkach Sypniewie. Jej uczniowie przybyli do nas, co wpłynęło na likwidację zajęć w klasach łączonych. Od 1  września 2003 r. do naszej szkoły przybywają uczniowie z Kobylina, którzy poprzednio uczęszczali do szkoły w Wysokiem Małym. Razem z uczniami, na stanowisko nauczyciela matematyki i techniki przychodzi Pan Lech Bielawski. Po 23 latach pracy pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie, z dniem 1 września 2005 r., Pani mgr Barbara Włodkowska przechodzi na emeryturę. Ze względu na małą liczbę uczniów ponownie występuje łączenie klas. Wiosną 2010 r. odnowiono elewację szkoły oraz wykonano parking samochodowy. Każdego roku prowadzone są remonty. Z końcem 2012 r., po 16 latach funkcjonowania, zostaje zlikwidowany Punkt Lekarski w budynku szkolnym. Po odnowieniu pomieszczeń oraz połączeniu z pokojem nauczycielskim zaadaptowano go na pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
      Uczniowie naszej szkoły startują w zawodach i konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Zapraszamy na stronę sukcesy.